Family Governance

In Anglo Amerikaanse landen is Family Governance een bekend fenomeen. Meestal wordt deze dienstverlening aangeboden door zg. family offices [1]

In Nederland wordt Family Governance nauwelijks tot niet aangeboden. Bij NRG denken wij dat dit komt omdat niet onmiddellijk voor iedereen duidelijk is wat Family Governance precies inhoudt.

Family Governance gaat over het vinden, vastleggen en handhaven van eigen regels en normen binnen een familie.

Een thema in Family Governance kan bijvoorbeeld zijn de beschrijving van het proces hoe een familiebedrijf wordt bestuurd op het moment dat meerdere familieleden (actief) bij het bedrijf betrokken raken of in het bedrijf zelf actief worden. Voor een  familie (gehouden) bedrijf  kan het voor de bedrijfscontinuïteit essentieel zijn om de juiste Family Governance uiterlijk geregeld te hebben, vlak vóór, of óp het moment dat de volgende generatie een rol in het bedrijf zal gaan spelen.

Family Governance blijkt ook een zeer relevant thema voor families die conflicten, bijvoorbeeld als gevolg van overlijden, willen voorkomen. In zulke gevallen noemen wij dat nalatenschapsmediation. NRG specialiseert zich vooral in de preventie en oplossing van conflicten rondom overlijden.

In onze definitie omvat Family Governance vooral Family mediation en Family coaching. Family Governance gaat echter verder dan mediation en coaching omdat het ook heel concreet advies of bijstand omvat. Family Governance speelt zich in tegenstelling tot rechtsbijstand of mediation niet noodzakelijkerwijs af in een juridisch kader.

 

‘Mensen kan een langdurige en kostbare strijd bespaard blijven in geval van bijvoorbeeld een opvolgingsprobleem in een familiebedrijf of echtscheiding van een ondernemer, zeker wanneer ze met elkaar nog verder willen of moeten’, zegt Leslie Mooyaart, die als Legal counsel, executive coach en mediator tientallen ervaring heeft vooral in de bedrijfsmatige. ‘ Dit kan bereikt worden door mediation, maar ook andere werkvormen (New Resolutions) zijn denkbaar waarbij cliënten controle houden over de kosten, het proces en de uitkomst. Wij onderzoeken met onze cliënten wat hun risicoprofiel is, welke problemen zij willen vermijden of oplossen en welke afwikkelingsvorm het beste voor hen werkt.We acteren dan ook vaak als sparring partner. Vervolgens begeleiden wij onze ‘families’ in dit traject. Dit noemen we Family Governance’

‘De idee van Family Governance is om conflicten op te lossen waar die opgelost kunnen worden, in plaats van er een juridisch steekspel van te maken’, stelt Annette van Riemsdijk, die als advocaat, docent, mediator en rechter ruim 25 jaar werkt in het familierecht [2]. ‘Vooral bij familie conflicten gaat het geschil dat aan de rechter wordt voorgelegd vaak niet over waar het echt om gaat’, zegt zij. Een rechterlijke uitspraak is daarom ook niet altijd de meest bevredigende oplossing. Geschillen rondom bijvoorbeeld nalatenschappen of scheiding vragen om maatwerk, terwijl een rechter zich te houden heeft aan de grenzen van het recht (de rechtsstrijd) zoals gevoerd door de advocaat. In een mediation kunnen partijen, begeleid door een kundige regisseur, hun eigen regels stellen. Family Governance ziet toe op de naleving van deze eigen regels’

 

Componenten van Family Governance

 

Hoewel er geen vaste regels zijn, spelen in  NRG Family Governance vaak de volgende aspecten

  • Een Family Governance traject wordt bij ons meestal ingeluid met een mediationovereenkomst, waarin onder andere wordt opgenomen welke familieleden zijn vertegenwoordigt in het proces en waar naar toegewerkt zal worden.
  • Vervolgens vinden er regelmatige familiebijeenkomsten plaats; maandelijkse of tweemaandelijkse bijeenkomsten waarbij informatie wordt gedeeld om tot een strategiebepaling te komen en een gemeenschappelijke visie en missie.
  • Uitkomst: een eindovereenkomst of ander stuk; waarin de normen, waarden en motieven van de familie en de basiswaarden en doelstellingen van het familiebedrijf worden vastgelegd.
  • Vervolgens vindt de implementatie- en borgfase plaats, welke door ons desgewenst begeleid wordt door familieleden te coachen en zonodig familiebijeenkomsten te organiseren; jaarlijkse of tweejaarlijkse waarbij nieuwe informatie wordt gedeeld, desgewenst educatie van bijvoorbeeld de jongere generatie kan plaatsvinden door het delen van de strategie en de noodzaak van wijzigingen kunnen worden onderzocht en opties gegenereerd om het succes van de familie(onderneming) te bevorderen.

 

Onze service

Hebt u vragen over het opzetten van een Family Governance structuur voor uw familie en/of de selectie van een geschikte afwikkelingsvorm in geval van een (dreigend) conflict binnen uw familie dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Wij kijken er naar uit u te ondersteunen.


[1] NRG is geen family office in de traditionele zin van het woord. Een family office richt zich op   wealthmagement. NRG richt zich op conflictmanagement

[2] Familierecht is een breed rechtsgebied. Het omvat onder andere:

  • Erfrecht
  • Jeugdrecht
  • Familiebedrijvenrecht
  • Alimentatierecht
  • Pensioenrecht
  • Huwelijksvermogensrecht

 

 Familierechtdeskundigen beschikken ook over kennis van het algemene civiele recht, het procesrecht en fiscaal recht.